Algemene Voorwaarden Claudia@Work 

Artikel 1 Algemeen 

1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt. 

2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Claudia@work, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34271505. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de diensten die Opdrachtnemer verricht. 

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever vooraf en schriftelijk anderszins overeenkomen. 

3. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever indien die voorwaarden door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met Opdrachtgever. 

5. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Opdrachtnemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Opdrachtgever zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

1. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Opdrachtnemer verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging – hetgeen ook per e-mail kan geschieden – aan Opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de opdracht staan verwoord. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening en retournering van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat reeds feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. 

2. De overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door Opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging is vermeld. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opdrachtnemer voor een beveiligde website. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Opdrachtnemer gerechtigd gemotiveerd een offerte aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 4 Herroepingsrecht consumenten 

1. Opdrachtnemer werkt tevens in opdracht van consumenten, te weten natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna te noemen: Consument(en)). Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt geldt voor Consumenten voor de levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd het volgende herroepingsrecht. De Consument kan de overeenkomst van opdracht Of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van reden en ontbinden.

2.Deinhetvorigeartikel4.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3.Indien deConsument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht tot de verrichting van de dienst tijdens de bedenktijd, is de Consument de Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Opdrachtnemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

4.Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.Er bestaat geen herroepingsrecht bij Consumenten voor:

a.Overeenkomsten van opdracht, na uitvoering van de opdracht, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; of

b.Opdrachten met daarin volgens specificaties van de Consument vervaardigde diensten, die worden geleverd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is;

c.Opdrachten voor de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, als de uitvoering tijdens de bedenktijd is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn/haar herroepingsrecht verliest.

6.Er bestaat geen herroepingsrecht voor zakelijke klanten, waaronder rechtspersonen ,verenigingen ,stichtingen en/of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 5 Prijzen, Facturering en Betaling

1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzenvan Opdrachtnemer exclusief BTW en andere door de overheid geheven belastingen, heffingen en leges.

2.Indien u als Consument (natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van uw beroep of bedrijf) een offerte opvraagt dan bieden wij een prijs inclusief BTW.

3.Indien zich na het aanvaarden van een opdracht dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van prijsbepalende factoren voordoet, waarop Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waaronder begrepen waardevermindering van overeengekomen betaalmiddelen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, zelfs al was zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst.

4.Opdrachtnemer is gerechtigd om facturen te versturen voor de verstrekte opdrachten.

5.Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te wijzen rekening. Wanneer een verschuldigd bedrag niet tijdig wordt betaald is er sprake van verzuim en heeft Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht Opdrachtgever vanaf de vervaldatum der onbetaalde factu(u)r(en) vertragingsrente van1% boven de wettelijke rente in rekening te brengen of kan zij een incassobureau ingeschakelen. Eén en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer. De kosten in verband met het incassobureau zijn voor rekening van de verzuimende Opdrachtgever. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan.

6.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van Opdrachtgever, hoe ook verricht, in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de oudste nog onbetaald gelaten facturen.

7.Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij Opdrachtnemer op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen, offertesen prijzen van Opdrachtnemer, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 7 Inhoud opdracht

1.In het offerte traject wordt een inschatting gemaakt van het te verwachten aantal uren en daarmee de omvang van de opdracht. Voor de uitvoering van de opdracht wordt uitgegaan van reguliere werkdagen.

2.De opdracht is een verbintenis tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De inzet verplichting door Opdrachtnemer is–in overleg met Opdrachtgever–overdraagbaar aan derden.

3.Om de gestelde doelen te behalen is het voor Opdrachtnemer van belang om te beschikken over de voor de opdracht benodigde informatie, software en hardware en overige relevante bedrijfsfaciliteiten. Opdrachtgever ziet er derhalve op toe dat Opdrachtnemer van die benodigde informatie, software en hardware en overige relevante bedrijfsfaciliteiten gebruik kan maken, die noodzakelijk zijn voor het door Opdrachtnemer succesvol vervullen van de overeengekomen opdracht.

Artikel 8 Uitvoering opdracht

1.De wijze van uitvoering van de opdracht wordt beschreven in de opdrachtbevestiging.

2.Voor zover niet beschreven in de opdrachtbevestiging, of ingeval van onvoorziene omstandigheden, verplicht Opdrachtnemer zich tot uitvoering van de opdracht in het beste belang van de bij de opdracht betrokken partijen.

3.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.Opdrachtnemer zal zich te allen tijde tot het uiterste inspannen om de opdracht succesvol af te ronden.

6.Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan iedere organisatie waarmee Opdrachtgever op enigerlei wijze in een concernverhouding staat of anderszins is gelieerd.

Artikel 9 Einde van de opdracht

1.Alle opdrachten zullen overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn.

2.Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3.Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring te beëindigen:

a.indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim blijft;

b.indien aan Opdrachtnemer of Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling is verleend of zulks is aangevraagd;

c.wanneer Opdrachtnemer of Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht;

d.indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.

4.Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat Opdrachtnemer of Opdrachtgever niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 10 Verzetten van coaching afspraken

1.Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst de door haar/hem gemaakte coaching afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende coaching afspraak annuleert zal Opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is Opdrachtgever verplicht deze te betalen.Coaching afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2.Bij niet verschijnen van de Opdrachtgever op een gepland coaching gesprek worden de kosten voor het coaching gesprek in rekening gebracht en is Opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor coaching afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 Intellectueel eigendom en geheimhouding

1.Alle rechten van intellectueel eigendom op de door Opdrachtnemer gemaakte werken en/of verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers.

2.Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De verstrekte gegevens en/of informatie zal door Opdrachtnemer uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is verstrekt.

3.Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die doorOpdrachtgever als zodanig is aangeduid of waarvan zulks uit de aard van de informatie voortvloeit. In elk geval zal als zodanig hebben te gelden alle mondelinge of schriftelijke gegevens, mededelingen, brieven, correspondentie, adviezen, besprekingen, notities, studies, presentaties en andersoortige bescheiden of gegevens betreffende de onderneming van de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen.

4.Opdrachtnemer zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever en zal discreet, integer en zorgvuldig met vertrouwelijke informatie omgaan.

5.Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.De verplichting tot geheimhouding zal ook blijven gelden na beëindiging van de opdracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voorde eventuele schade, anders dan in geval van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

2.Opdrachtnemer dient doorOpdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

3.De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en ingeval van onrechtmatige daad, is beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht en door Opdrachtnemer ontvangen. De aansprakelijkheid is beperkt tot het equivalent van de facturen van de laatste zes maanden.

4.In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere schade dan directe schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade etc., uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

5.Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade aan Opdrachtnemer gemeld wordt. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van één jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk één jaar nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

Artikel 13 Overmacht

1.Eventuele schade en/of tegenvallende resultaten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden zijn in alle redelijkheid voorrekening van de Opdrachtgever. Wanneer de uitvoering van een opdracht door Opdrachtnemer vanwege overmacht (gedeeltelijk) onmogelijk is, wordt de uitvoering van die opdracht (gedeeltelijk) opgeschort tot de overmacht situatie niet langer bestaat, dan wel wordt de overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) ontbonden.

2.Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, één en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.

3.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van verplichtingen richting de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de overeenkomst voorzien was, zoals onder andere overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Opdrachtnemer en het (gedeeltelijk) niet-nakomen, op welke grond dan ook, van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.Voorzover er werkzaamheden zijn verricht is de Opdrachtgever verplicht om de verrichte werkzaamheden te vergoeden conform de gemaakte afspraken. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 14 Privacy

1.Opdrachtnemerbehandelt persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. U kunt lezen hoe we dit doen in ons Privacybeleid. Ons Privacy beleid is van toepassing op het gebruik van onze websites en/of dienst(en). U kunt het privacybeleid vinden op https://www.claudiaatwork.nl/privacy-beleid/.

Artikel 15 Klachtenregelingvoor loopbaan, life en outplacement coaching

1.Opdrachtnemer heeft een gepubliceerde klachtenprocedure voor loopbaan, life- en outplacement coaching en behandelt een klacht over loopbaan, life en outplacement coaching in overeenstemming met de klachtenprocedure van het NOLOC. De klachtenprocedure is beschikbaar op https://www.claudiaatwork.nl/klachten/.

2.Opdrachtgever dient altijd eerst contact op te nemen met Opdrachtnemer met betrekking tot eventuele klachten over loopbaan, life en outplacement coaching. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan Opdrachtgever bij Noloc een klacht indienen, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

1.Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing.

2.Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Amsterdam of, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.