Informatie over gegevensbescherming van Claudia@work 

Claudia@work respecteert de privacy van bezoekers van onze website en onze klanten. Wij hechten waarde aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Daarom zullen we uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden die overeenstemmen met de door u gegeven toestemming en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. 

Het privacy beleid beschrijft hoe Claudia@work persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten verwerkt en gebruikt. 

Website: www.claudiaatwork.nl 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Claudia@work, gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34271505. 

Wat is de aard en het doel van de verwerking van uw gegevens? 

We verwerken uw persoonsgegevens alleen indien dat is toegestaan door de toepasselijke privacy wetgeving en/of met uw toestemming, voor: 

a. Naleving van een overeenkomst/precontractuele maatregelen; 

b. Vervulling van een wettelijke verplichting; 

c. Bescherming van rechtmatige belangen; 

d. Met uw toestemming. 

Hieronder beschrijven we de aard en de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verwerken binnen de context van het aangaan van een overeenkomst of het leveren van onze diensten:

A. Naleving van een overeenkomst/precontractuele maatregelen 

Claudia@work verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor onze verkoop en de uitvoering en administratie van de werkzaamheden op grond van de tussen ons gesloten overeenkomsten. Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld: · 

• Contact met u opnemen; 

• Onderzoeken of u klant bij ons kunt worden; 

• Uw offerte aanvraag voor, of wijziging van, een dienst beoordelen; 

• Uw opdrachten uitvoeren, zoals het maken van afspraken en het voeren van gesprekken; 

• Documenteren van en rapporteren over de uitvoering van de diensten; 

• Uw gegevens in onze administratie zetten en bijwerken als er veranderingen zijn; 

• Beheren van uw overeenkomsten; 

• Verkrijgen van betaling voor onze diensten. 

B. Naleving met wettelijke verplichtingen 

Claudia@work zal persoonsgegevens verwerken indien dat wettelijk verplicht is. Een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen is van toepassing op ons bedrijf. 

• We zijn verplicht om een register bij te houden van de contracten, transacties en diensten die worden uitgevoerd voor klanten en diensten die zijn verkregen van le-veranciers. 

• Wij verwerken uw gegevens wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoor-beeld wanneer we reageren op gerechtelijke procedures of rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties. 

• Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van het interne beheer van naleving waarbij we controleren of Claudia@work heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen. 

C. Rechtmatige belangen 

Gegevens worden ook verwerkt in het kader van de goede beveiliging en bescherming van computersystemen en, indien noodzakelijk, het instellen van en/of verdedigen tegen een rechtsvordering. 

Beveiliging en waarborging van de continuïteit van computersystemen omvat de volgende activiteiten: 

• Het maken van een reservekopie en het herstellen van de in computersystemen verwerkte gegevens; 

• Het detecteren van en beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens; 

• Incident- en probleembeheer om storingen in computersystemen te verhelpen. 

Daarnaast verwerken we uw gegevens ook in geval van een juridisch conflict, indien dit juridische conflict de verwerking van gegevens noodzakelijk maakt voor het procederen, instellen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. Marketing communicatie gebaseerd op uw toestemming

Indien u afzonderlijk uw toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt, in overeenstemming met uw specifieke toestemming daartoe, voor marketing doeleinden. 

Indien u daartoe toestemming heeft gegeven en in overeenstemming met uw verleende toestemming, gebruikt Claudia@work uw persoonsgegevens voor de volgende marketing communicatie doeleinden: 

• Om vast te stellen welke informatie en aanbiedingen waarschijnlijk voor u interessant zijn; 

• Om marketing communicatie te versturen (zoals uitnodigingen voor evenementen of aanbiedingen); 

• Om contact met u op te nemen over deze uitnodigingen en/of aanbiedingen. 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij Claudia@work? 

Claudia@work is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via de website www.claudiaatwork.nl, uw contactpersonen bij Claudia@work en in het kader van marketing activiteiten van Claudia@work. De contactgegevens voor Claudia@work vind u hier

Wanneer verwerkt Claudia@work persoonsgegevens? 

Als u een dient bij ons koopt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om u deze diensten te kunnen leveren en u op de hoogte te kunnen houden over de voortgang. Ook voor eventuele annuleringen zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij uw naam, evt. titel, aanduiding geslacht,
e-mailadres, adres, huisnummer, postcode, plaatsnaam, IBAN-rekeningnummer en uw telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft gesloten. 

Claudia@work verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens o.a. in de volgende gevallen: 

• Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website www.claudia@work.nl en u geïnteresseerd bent in onze diensten of indien u vragen hebt. 

• Als u rechtstreeks bij ons diensten afneemt (bijvoorbeeld op onze website of op ons kantoor) 

• Als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze diensten (bijvoorbeeld opvragen van offertes of prijslijsten). 

• Als u op onze marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult op onze website (www.claudiaatwork.nl) en hierin persoonsgegevens verstrekt. 

• Als derden (voor bijvoorbeeld een verwijzing) persoonsgegevens over u verstrekken op een manier die is toegestaan. 

Help ons uw gegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, en met name in uw contactgegevens. U kunt uw wijziging in gegevens per email doorgeven. 

Soorten persoonsgegevens die worden verwerkt 

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: 

Contactgegevens: Voornaam en achternaam, evt. titel, aanduiding geslacht, straatnaam, huisnummer (en evt toevoeging), postcode, plaatsnaam, telefoonnummer en e-mailadres; 

Contractgegevens: Klantnummer, contractnummer, Kamer van Koophandel, BTW nummers, IBAN nummers;. 

Gebruik van websites en correspondentie: Informatie over hoe u de website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, alsmede de inhoud van door u verzonden en aan u verzonden berichten; 

Transactiegegevens: Informatie over aankopen van diensten, interactie met Claudia@work (uw vragen of klachten) en deelname aan tevredenheidsonderzoeken; 

Gespreksverslagen: verslagen van gesprekken, verslagen van testen en assessments en rapportage (alleen met uw expliciete toestemming) aan opdrachtgevers. 

Bewaartermijnen 

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als we vereist zijn door onze overeenkomst, de wet en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. 

• We zijn verplicht om onze boekhouding en financiële administratie (grootboeken, debiteuren, crediteuren, belasting- en salarisadministratie) te bewaren, met daarin details van uitgevoerde transacties en overeenkomsten, voor een periode van 7 jaar, welke termijn begint bij de afsluiting van het relevante boekjaar. 

• We bewaren gegevens over klant- of dossierbestanden, zoals gedane aanbiedingen, intakedocumenten, correspondentie, contracten, bestanden met klantdossiers of facturen voor een termijn van 7 jaar, welke termijn begint bij de beëindiging van de overeenkomst of de beëindiging van de klant relatie, welke de laatste is. 

Locatie(s) binnen de Europese Economische Ruimte waar persoonsgegevens worden verwerkt: Nederland. 

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden Gegevens worden, onder andere, doorgestuurd naar de volgende organisaties indien en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming daarvoor: 

• Aan overheidsinstanties voor zover we dat wettelijk verplicht zijn op grond van een rechtmatig verzoek. 

• LTP, in het geval coachee testen voor competenties, capaciteiten, persoonlijkheidstesten, talenten, valkuilen uitvoert op de portal van LTP. Claudia@work geeft LTP de benodigde contactgegevens om de test beschikbaar te stellen. Nadat de test is uitgevoerd krijgt Claudia@work pas toegang tot de test resultaten nadat u toestemming heeft gegeven om de uitslag te bekijken. 

• In het geval van betalingsachterstand of juridische geschillen kan Claudia@work gegevens overdragen aan een incassobureau of een daartoe aangewezen advocaat, indien de betalingsachterstand en/of het juridische conflict de verwerking van gegevens noodzakelijk maakt voor het procederen, instellen of onderbouwen van een rechtsvordering. 

• Om inzicht te krijgen in de activiteiten op www.claudiaatwork.nl maken wij gebruik van Google Analytics. Analytics analyseert alleen de gegevens die u bij ons achterlaat: de gegevens die u in formulieren invult, bijvoorbeeld bij het contactformulier en wanneer u een aankoop doet. 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 

We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in zoals versleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen. We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, maar wij en onze leveranciers doen er redelijkerwijs alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving door middel van technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de actuele stand van de techniek. We gebruiken onder meer de volgende voorzieningen: 

• Strikte criteria voor de toestemming om toegang te krijgen tot uw gegevens overeenkomstig het beginsel van ‘noodzaak tot kennisname’ (beperking tot zo min mogelijk mensen) en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden; 

• Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm; 

• Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals betalingsgegevens, in versleutelde vorm; 

• Bescherming met een firewall van computersystemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers; 

• Permanente monitoring van toegang tot computersystemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen. 

Als u van ons een wachtwoord heeft ontvangen of zelf een wachtwoord heeft gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of diensten die we exploiteren, bent u er verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. 

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens? 

U kunt toegang krijgen tot de informatie die we van u verzamelen door ons een e-mail te sturen naar privacy@claudiaatwork.nl. U heeft ook het recht om toegang te vragen tot aanvullende informatie die wij verzamelen en u heeft het recht om correcties aan te vragen voor eventuele fouten in deze informatie. Neem contact met ons op om een verzoek in te dienen om toegang te krijgen tot persoonsgegevens of om deze te corrigeren. 

Keuzes en controle over uw persoonsgegevens 

Wanneer we uw toestemming hebben, kunnen we u marketing communicatie sturen over diensten waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. U heeft de mogelijkheid om dergelijke marketing communicatie te stoppen als u deze berichten in de toekomst niet langer wenst te ontvangen. 

Als uw e-mailadres is gewijzigd en u onze e-mailupdates wilt blijven ontvangen, kan u inloggen en uw e-mailadres wijzigen. Vervolgens kunt u zich opnieuw registreren om onze e-mail-updates te ontvangen. 

U heeft ook keuzes over het accepteren van cookies. Door de instellingen op onze website voor de cookie-instellingen te wijzigen of de instellingen van uw browser te wijzigen, heeft u de mogelijkheid om cookies te blokkeren of te accepteren. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, is het mogelijk dat delen van onze websites en/of diensten anders functioneren. 

Hoe kunt u uw instellingen voor online gegevens bekijken en wijzigen? 

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens of de daarbij behorende instellingen te wijzigen: 

• De instellingen voor het gebruik van cookies door Claudia@work kunnen worden gewijzigd door hier te klikken. 

• Om andere wijzigingen aan te brengen, of indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens, kan u daarvoor per e-mail (privacy@claudiaatwork.nl) contact opnemen met Claudia@work. 

Wat zijn uw privacy-rechten? 

Informatie en toegang 

U kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. 

Correctie 

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. 

Vergetelheid 

U kunt vragen dat we uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt uw persoonsgegevens te wissen, maar we nog steeds wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren. 

Gegevensoverdracht / gegevensoverdracht 

In sommige omstandigheden kunt u bepaalde persoonlijke informatie ontvangen in een ge-structureerd, algemeen gebruikt en commercieel aanvaardbaar, formaat of verzoeken dat we uw informatie die u ons hebt verstrekt, doorgeven wanneer dit technisch mogelijk is 

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen en verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u bezwaar maakt tegen, of ons vraagt om onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, maar we wettelijk gerechtigd zijn om dat verzoek te weigeren. 

Beperk de verwerking 

U kunt bezwaar maken tegen en verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgege-vens in bepaalde omstandigheden beperken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u bezwaar maakt tegen, of ons vraagt om onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken, maar we wettelijk gerechtigd zijn om dat verzoek te weigeren. 

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming 

Wij onthouden ons voor het verwerken van persoonsgegevens aan methodes of technieken die u zouden onderwerpen aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe kunt u uw privacy-rechten uitoefenen? 

Per e-mail kunt u een privacy verzoek indienen (privacy@claudiaatwork.nl). 

Wanneer hoort u van ons wanneer u een privacy verzoek heeft ingediend? 

Normaal krijgt u binnen 30 dagen antwoord. In veel gevallen kunnen we u sneller antwoorden of kunt u gegevens rechtstreeks via de website bekijken, wijzigen en/of downloaden. Als blijkt dat we meer tijd nodig hebben, hoort u zo snel mogelijk van ons. 

Verwerkt u gevoelige gegevens? 

Wij registreren geen gevoelige gegevens met betrekking tot uw gezondheid, criminele gegevens, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen. Wanneer we dit doen, is het beperkt tot zeer specifieke omstandigheid waar we u vooraf apart toestemming voor vragen. In bepaalde gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw paspoort te bewaren. In een dergelijk geval zullen we deze informatie expliciet van u vragen. 

Klachten aan toezichthoudende autoriteit 

Claudia@work neemt uw privacy rechten serieus. Als u vragen heeft over de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u het beste eerst contact opnemen met Claudia@work. Als u van mening bent dat we uw privacy verzoek of klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Cookies 

Hoe gebruiken wij cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Op https://www.claudiaatwork.nl gebruiken wij cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser en onze cookie settings zo instellen dat u tijdens het browsen op de website van Claudia@work geen cookies ontvangt. 

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Claudia@work verkoopt uw persoonlijke gegevens niet 

Claudia@work verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de te leveren diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Heeft u nog vragen? 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het Privacy Beleid van Claudia@work, dan kunt u contact met ons opnemen (privacy@claudiaatwork.nl). Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. 

In geval wijziging van ons Privacy Beleid nodig is, dan vind u op onze privacy pagina op https://www.claudiaatwork.nl/privacy-beleid/ altijd de meest recente informatie.